Kontrola originality

Kontrola originality

Kontrola originality vozidiel je nedeštruktívne skúmanie vozidla s cieľom zistiť stopy neoprávneného zásahu do konštrukcie vozidla.

Kontrola originality znamená:

- istotu pri kúpe vozidla, že nepochádza z nelegálnej činnosti a majiteľovi nehrozí žiadny postih

- skontrolované vozidlá nebude už viac kontrolovať polícia pri registrácii na ODI

- zisťovanie neoprávnených zásahov do identity a tiež pravosti dokladov vozidla

- možnosť zvýhodnenia poistenia formou bonusov

Kontrola originality sa vykonáva v týchto prípadoch:

- ak je vozidlo dovezené zo zahraničia na územie Slovenskej republiky

- výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN, alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený

- ak bola vykonaná zmena farby na vozidle

- odhlásenie vozidla na vývoz

- neprihlásenie do 30 dní od odhlásenia vozidla

- opätovné schválenie vozidla

- prestavba vozidla

Potrebné doklady

Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality okrem preukazu totožnosti aj nasledovné doklady:

A. Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:

- osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I. (ak boli vydané) alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný políciou alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný políciou (v prípade vydaných dokladou políciou sa predkladá aj fotokópia osvedčenia o evidencii časť II opatrená pečiatkou orgánu Policajného zboru),
- doklad o nadobudnutí karosérie alebo rámu vozidla v prípade ich výmeny,
- doklad o vykonaní prestavby vozidla v prípade hromadne schválenej prestavby,
- rozhodnutie o povolení prestavby, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla.

B. Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel:

- doklad o nadobudnutí vozidla,
- osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
- úradne overený doklad o vyradení vozidla s evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,
- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ.

C. Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla:

- doklad o nadobudnutí vozidla,
- úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ.

D. Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel:

- doklad o nadobudnutí vozidla,
- vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
- návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla).

E. Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku:

- doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
- doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
- doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.

F. Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie:

technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.

Upozornenie!

Bez predloženia ustanovených dokladov technik kontroly originality nesmie vykonať kontrolu originality.
Pracovisko kontroly originality môže odmietnuť výkon kontroly originality na vozidle, ktoré má neprimerane znečistenú karosériu a motorový priestor.

Kontakty

Mobil: 0903 537 576
E-mail: jakubik.stk@gmail.com

Kde nás nájdete
Príjem vozidiel

Vozidlá, ktoré nie su objednané vybavujeme do poradia podľa kapacity linky. Objednané vozidlá majú prednosť. Ďalšie informácie o stave linky Vám radi posyktneme na telefónnom čísle: 0903 537 576

Pondelok: 7:00 - 16:30
Utorok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: 7:00 - 14:30
Piatok: 7:00 - 16:30
Spoločnosť PRVÁ NOVOZÁMOCKÁ STK s.r.o. sa zaoberá prevádzkovním stanice technickej kontorly (STK) a vykonávaním technických a emisných kontrol osobných motorových vozidiel a motocyklov už od roku 1999.

● Za 14 rokov úspešného pôsobenia máme viac ako 350 000 spokojných zákazníkov.

● Po celú dobu nášho pôsobenia neustále investujeme do nových, moderných technológií.

● Bezproblémový priebeh kontrol zabezpečuje 15 vysoko kvalifikovaných pracovníkov.

PRVÁ NOVOZÁMOCKÁ STK sa snaží prispôsobovať svoje služby Vašim potrebám a neustále ich zlepšovať. Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti technických kontrol pre vozidlá do 3,5t (kat. M1 a N1) a emisných kontrol pre všetky kategórie motorových vozidiel, nákladné motorové vozidlá, autobusy a traktory (kat. M, N, T).